Regulamin sendit.blog  

 

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora w ramach serwisu dostępnego w domenie sendit.blog (zwanego dalej „Blogiem” lub „Blogiem Sendit”).

Operatorem jest Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), przy ul. Wagonowej 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552519, posiadająca NIP: 7792428503 oraz kapitał zakładowy 500.000,00 zł (wpłacony w całości), z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: biuro@sendit.pl.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W celu korzystania z Bloga niezbędne jest posiadanie komputera bądź innego urządzenia, posiadającego dostęp do internetu oraz wyposażonego w oprogramowanie służące przeglądaniu i korzystaniu ze stron www, a także może być niezbędne posiadanie dostępu do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres zostaje wskazany w formularzach dostępnych na stronach Bloga.

 

Artykuł 2. Korzystanie z Bloga

 

Usługobiorcami są użytkownicy Bloga, czyli osoby przeglądające jego zasoby. Usługobiorcy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

W ramach Bloga publikowane są nieodpłatnie treści stanowiące prywatne opinie Operatora związane z przewozem przesyłek. Treści te nie stanowią porad i rekomendacji, nie powinny być w ten sposób odbierane przez Usługobiorców.

Możliwe jest komentowanie treści zamieszczonych w ramach Bloga poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod daną treścią. Komentarze są subiektywnymi ocenami Usługobiorców. Usługobiorcy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi w ramach przedmiotowych komentarzy. Wstawione komentarze są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Blog.

Komentarze powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym w szczególności powinny być pozbawione treści: (a) wulgarnych, nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, (b)  naruszających dobra osobiste innych osób (c) naruszających prawa ochrony danych osobowych, (d) o charakterze reklamowym, (e) naruszających prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa lub inne prawa własności intelektualnej.

Operator nie ingeruje w treści komentarzy, jednakże zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia komentarzy w uzasadnionych przypadkach, gdy: (a) naruszają postanowienia Regulaminu, (b) treść komentarza wskazuje na pomyłkę (np. treść nie stanowi komentarza do treści zamieszonej na Blogu), (c) treść komentarza jest nieczytelna (np. zawiera znaki powodujące nieczytelność), (d) treść komentarza jest w całości lub częściowo skopiowana od innych Usługobiorców lub z innych źródeł.

Usługobiorcy mogą skontaktować się z Operatorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronach Bloga.

Klient korzystając z Bloga Sendit zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania z Bloga bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, od korzystania z Bloga w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci internet, w sposób naruszający prawa Operatora, innych Usługobiorców lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w ramach Bloga.

Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logo „Sendit”), układu i kompozycji stron internetowych sendit.blog (tzw. layout), elementów graficznych, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Operatora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w ramach Bloga w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem.

 

Artykuł 3. Postępowanie reklamacyjne

 

Usługobiorca może złożyć reklamację wobec Operatora, w szczególności w przypadku jeżeli działania Operatora przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w ramach Bloga, w formie elektronicznej na adres biuro@sendit.pl lub w formie listu poleconego na adres Operatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail Usługobiorcy, opisanie okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Operator zwraca się do Usługobiorcy na wskazany przez niego w reklamacji adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Administrator rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Usługobiorca otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji Operator powiadomi o tym Usługobiorcę podając powody tej decyzji.

Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

Artykuł 4. Umowa z Operatorem

 

Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną pomiędzy Operatorem a Usługobiorcą w zakresie treści nieodpłatnych zostaje zawarta w momencie wejścia przez Usługobiorcę na stronę Bloga i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę ze stron Bloga.

 

Artykuł 5. Postanowienia końcowe

 

W przypadku zmiany Regulaminu Operator poinformuje o tym Usługobiorców na stronach Bloga. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie szybszym jednak niż 10 dni od dnia jego ogłoszenia przez Operatora na stronach Bloga.

Operator przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Zasadami Przetwarzania Danych Osobowych stanowiącymi załącznik do Regulaminu.

W razie uznania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Wszelkie usługi dodatkowe Operator może świadczyć na podstawie odrębnych regulaminów.

Prawem właściwym dla umów pomiędzy Usługobiorcą a Operatorem na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Zasady Przetwarzania Danych Osobowych