Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

 

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

 

Operator Sendit S.A. jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników internetu („Usługobiorców”) do formularzy elektronicznych w ramach serwisu udostępnionego w domenie sendit.blog, którego zasady funkcjonowania określa Regulamin sendit.blog („Regulamin”).

Z Administratorem można kontaktować się w sposób tradycyjny na adres: ul. Wagonowa 2B, 53-609 Wrocław lub elektronicznie na adres: biuro@sendit.pl.

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Usługobiorcy mogą przeglądać strony internetowe w domenie sendit.blog bez rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu: (1) realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (2) marketingu produktów lub usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (3) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych w celu otrzymania odpowiedzi na zadane zapytanie poprzez formularz kontaktowy będzie niemożność udzielenia przez Operatora odpowiedzi.

 

Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

 

Dane podawane przez Usługobiorców w formularzach elektronicznych dostępnych w domenie sendit.blog wykorzystywane są do świadczenia usług zgodnie z Regulaminem, przesyłania Usługobiorcom odpowiedzi na zadawane pytania, udzielania informacji o Administratorze i jego usługach, a także w celach statystycznych.

W przypadku udziału Usługobiorców w zorganizowanych przez Administratora konkursach, ich dane kontaktowe, wykorzystywane są do sprawnego przeprowadzenia konkursu, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 

Usługobiorca powinien podawać dane pełne, aktualne i prawdziwe.

Usługobiorca, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z powyższych uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania.

Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza RODO.

 

Artykuł 5. Przekazywanie danych osobowych

 

Dane Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest  partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Artykuł 6. Pozostałe informacje

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem, a po jego upływie przez okres niezbędny do: (1) posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji); (2) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podejmowania decyzji wobec Usługobiorców.